Kayıt Ol
Sayfalar

BİBAKUSTA AYDINLATMA METNİ

BİBAKUSTA AYDINLATMA METNİ

BİBAKUSTA olarak kişisel verileriniz konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz:

İşbu aydınlatma metninin amacı, Üveys TOPCU tarafından yönetilmekte olan www.bibakusta.com adresinde yer alan internet sitesinin ve mobil uygulamasının kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (Kanun veya KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.
 
1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaşmakta olduğunuz adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, adresiniz ve satın almak istediğiniz hizmet ve bu hizmetten kaynaklanan verileriniz, telefon numaranız, konuşma panelinde yapmış olduğunuz sesli-yazılı görüşmeleriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.
 
2.Kişisel veriniz nasıl elde edilir?

Kişisel veriniz, sitemizden/mobil uygulamamızdan bir hizmet satın almanız halinde verdiğiniz bilgilerin dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesinden hizmet satın almanız, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız, üye olmanız veya bazı bilgilerinizin çerezler aracılığı ile toplanması gibi yöntemlerle gerçekleşmektedir. Eğer bilginiz ve onayınız dışında işlemin gerçekleştiğini düşünüyorsanız bizimle iletişime geçmelisiniz.
 
3. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Veri Sorumlusu olarak sizlere hizmet sağlayabilmek ve hizmet operasyon süreçlerini yönetebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve bu kapsamda kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.
 
4. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz hizmet verenler, birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklerimiz ve iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kamu kurumlarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
Ödemenizin gerçekleşmesi için ödeme aracınıza ilişkin (ör.kredi kartı) bilgileriniz aracı kurum ile paylaşılarak ödemenizin alınması sağlanmaktadır. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi sonraki alışverişlerinizde kullanmak amacı ile sistemimizde saklamak istemeniz halinde, kart saklamaya yetkili aracı kuruma aktarılan kart bilgileriniz yeterli güvenlik önlemi alınarak burada saklanmaktadır.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; hizmet iptali amacı ile bizimle paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle gerekmesi halinde iştirakçi kurumlarla paylaşılmaktadır. Hizmetin iptali ve sair “Bibakusta Kullanım Şartları ve Aracılık Sözleşmesi” gereği ücret iadesi gereken durumlarda iptal tutarınızı alışveriş yaptığınız kartınıza iade edebilmek için ilgili finans bilgilerinizin de aracı kurum ve bankalar ile paylaşıldığını belirtmek isteriz.
 
5. 18 yaşınızdan küçüksen ve ebeveyninle birlikte hizmet satın almak istiyorsan?

Bibakusta olarak bazı kişisel verilerini işliyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da seni “ilgili kişi” olarak tanımlıyor. Kişisel verilerin, sunulacak hizmete ilişkin operasyonun sağlanması, satış işlemlerimizin gerçekleştirilmesi ve bu bilgileri yasalara göre saklamamız gerektiğinden saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Bu, kanunda belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesi için gerekli olması ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi sebepleri ile gerçekleşiyor.
Kişisel verilerin ile ilgili bazı hakların da var ancak bunları kullanman için ebeveyninin desteğine ihtiyacın olacak. Kişisel verilerin korunması ile ilgili dikkat etmen gerekenleri merak ediyorsan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun hazırladığı rehberlere buradan göz atabilirsin. (https://kvkk.gov.tr/Icerik/6737/Cocuklarin-Kisisel-Verilerinin-Korunmasi-Bakimindan-Dikkat-Edilmesi-Gerekenler)
 
6. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Veri Sorumlusu ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Veri Sorumlusu standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.
 
7. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi KVKK'ya uygun olarak saklamaktayız. Konuşma panelinde yer alan sesli-yazılı görüşmeleriniz 3 ay süre ile veri sorumlusu olarak tarafımızca saklanmakta olup bu bunun dışında toplanan verileriniz KVKK Md. 7/f.2e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda ancak her halükarda 10 yıllık süre sonunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilmektedir.
 
8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunmanız mümkün değildir. KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz:
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 

9. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi Nedir?

Başvurunuzu Selahattin Eyyubi Mah. Erzurum Kongre Cad. No:116/D Esenyurt/İstanbul adresine yazılı olarak veya destek@bibakusta.com elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurunuzda; adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Veri Sorumlusu olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Ara
Hizmetler
Ustalar
Hesap