Kayıt Ol
Sayfalar

BİBAKUSTA KULLANICI KVKK POLİTİKA METNİ

BİBAKUSTA KULLANICI KVKK POLİTİKA METNİ

BİBAKUSTA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA EDİLMESİ POLİTİKASI

İşbu politika metninin amacı, Bibakusta tarafından yönetilmekte olan www.bibakusta.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınarak işlenen ve işlenmek zorunda olan kişisel verilerinize ilişkin politikamızı izah etmekten ibarettir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'u uyarınca şirketimiz aydınlatma yükümlülüğü altında olup, aydınlatma metnine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
1.Politikamıza İlişkin Tanımlar:

Bibakusta Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Edilmesi Politikasında
Kişisel Veri: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler,
Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi,
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,
I·mha: Kis¸isel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi anlamını ifade etmektedir.
 
2.Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca Selahattin Eyyubi Mah. Erzurum Kongre Cad. No:116/D Esenyurt/İstanbul adresinde mukim Üveys TOPCU (veri sorumlusudur. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09/05/2020 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan 2020/315 sayılı kararı gereği Bibakusta’nın Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü yoktur.
 
3.Kişisel Verilere Erişimi Olanlar Kimlerdir?

Bibakusta tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilere aşağıda belirtilen kişilerin erişimi bulunmaktadır: Üvevs TOPÇU ve çalışanları, avukatları, muhasebe danışmanı, anlaşmalı SMM’si ve zorunlu erişim izni gereken aracı kurum ve kuruluşlar.
 
4. Şirketimizce, süreçlere göre işlenen kişisel verilerinizle ilgili politikamız ise aşağıdaki gibidir:


4.1. Web Sitemizi Ziyaret Ediyorsanız                                                                                                                   :

İlgili Kişi : bibakusta.com web sitemizi/mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanmakta ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Bu süreçte işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

KİŞİSEL VERİLER İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ NEDEN
Web Sitesi Trafik Bilgileri
(Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK Md.5/2a'ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)
Çerez Bilgileri Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi ve Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru menfaatler sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kamu kurumlarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; üçüncü parti çerez sağlayıcılara, çerezler vasıtası ile işlenen web sitesindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bazı bilgiler aktarılabilir. Ayrıntılı bilgi için Bibakusta Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
 
4.2. Web Sitemize Üye Oluyorsanız                                                                                                                 :

İlgili Kişi: bibakusta.com web sitemize/mobil uygulamamıza üye olmanız sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Ürün veya Hizmet Satın Alan kişi olarak tanımlanmakta ve İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Bu süreçte işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Yabancı Kimlik no), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Adres, Ticari Elektronik İletişim İzni),  İşlem Güvenliği (Kullanıcı Id, Şifre / Parola),  Hukuki İşlem (Aydınlatma Metni Okundu Bilgisi , Açık Rıza Onayı, Veri Silme Talebi ) Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile Üyelerle ilgili faaliyetlerin yürütülebilmesi ve denetlenmesi
 
 
Sizinle akdedilen/akdedilecek olan bibakusta.com web sitesi kullanıcı Sözleşmesi'ne istinaden
 
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
İletişim (Ticari Elektronik İletişim İzni) İletişim, Reklam ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
 
Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik ‘deki Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na (Madde 13) istinaden
Kimlik (Soyad, Ad, Cinsiyet), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Finans (Ödeme Bilgisi), Müşteri İşlem(E-ticarete ilişkin kayıtlar) Hizmet, Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
 
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden;
 
KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda
İletişim (Ticari Elektronik İletişim İzni) İletişim, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla
 
Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kamu kurumlarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
 
4.3. Hizmet Almak için İlan Vermek İstiyorsanız                                                                                          :
İlgili Kişi: Hizmet aramanız ve bibakusta.com’dan hizmet satın alma potansiyeliniz sebebiyle tarafınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı olarak tanımlanmakta ve “İlgili Kişi” olarak kabul edilmektesiniz. Bu süreçte işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:
KİŞİSEL VERİLER İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ NEDEN
Hizmet arama ve ilan verme işleminiz sırasında girdiğiniz bilgiler Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle, web sitesi kullanım sözleşmesi ile aracılık kurulması
İlan verdikten sonra gelen tekliflerle alakalı bilgilendirilmek istiyorsanız
İletişim
(E-Posta Adresi, adres, Ticari elektronik ileti onayı)
 
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ile
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/1’e istinaden açık rızanız sebebiyle
Teklife onay verdikten sonra konuşma paneli üzerinden vermiş olduğunuz her türlü kişisel bilgi, hizmete ilişkin bilgi, konuşma panelinde yer alan sesli, yazılı görsel her türlü kayıtlar. Çağrı Merkezini aramanız halinde sesli görüşme kayıtları Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/1’e istinaden açık rızanız sebebiyle
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Kişisel verileriniz yurt dışı ve yurt içinde birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklarımız, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir.  Hizmetin ifası için paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle hizmet verenler ile paylaşılmaktadır. Sistemiz tarafından ödeme tahsili için sanal pos üye iş yeri sözleşmesi kapsamında, işlenen finansal verileriniz Paratika kurumuna aktarılmakta, ödemeler aracı kurum tarafından tahsil edilmekte olup finansal verileriniz sitemiz sisteminde tutulmamaktadır. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kamu kurumlarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
 
4.4.Hizmet Satın Alıyorsanız                                                                                                                            :

İlgili Kişi :Bibakusta.com’dan bir hizmet satın almanız sebebiyle tarafınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Bu süreçte işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:
 
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
 
Kimlik (Soyad, Ad), Hizmete ilişkin bilgiler Hizmet ve Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
 
Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Kullanım Koşulları ve Aracılık Sözleşmesi'ne istinaden
Kimlik (Soyad, Ad), Finans (Kredi Kartı Bilgileri) Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla
 
Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Kullanım Koşulları ve Aracılık Sözleşmesi'ne istinaden
Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Fiyatlar), Adres, Konuşma Paneli üzerinden yapılan her türlü sesli, yazılı, görsel iletişimi içeren kayıtlar. Hizmet ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Kullanım Koşulları ve Aracılık Sözleşmesi'ne ve açık rızanıza istinaden
Hizmetin tamamlandığına ilişkin hizmet veren tarafından alınan ve sisteme eklenen görsel kayıt, Çağrı Merkezini aramanız halinde sesli görüşme kayıtları. Hizmet ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Kullanım Koşulları ve Aracılık Sözleşmesine ve açık rızanıza istinaden
Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Ücret, Vergi Dairesi, Fiyatlar, Vergi Numarası, Vergi, vd.), Adres (Adres, Posta Kodu), Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 
 
Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Kullanım Koşulları ve Aracılık Sözleşmesi'ne istinaden
Fatura’da yer alan Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), Adres, e-posta, (Adres İl, Adres İlçe), Müşteri İşlem (Hizmet, Tutar) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
 
 
 
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
 
İletişim (Ticari Elektronik İletişim İzni) Hizmet ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletilere İlişkin Yönetmelik'teki Ticari Elektronik İleti - Onay Kayıtları'na (Madde 13) istinaden
Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta), Finans (Ücret, Fiyatlar, Vergi Numarası, vd.), Hizmet Bilgileri, Adres, Konuşma Paneli üzerinden yapılan her türlü sesli, yazılı, görsel iletişimi içeren kayıtlar. Hizmet ve operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
 
 
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden;
Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta),  Finans (Ücret, Fiyatlar, Vergi Numarası, vd.), Hizmet Bilgileri, Adres, Konuşma Paneli üzerinden yapılan her türlü sesli, yazılı, görsel iletişimi içeren kayıtlar. Çağrı Merkezini aramanız halinde sesli görüşme kayıtları. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 
 
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'teki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden
Fatura’da yer alan Kimlik (Soyad, Ad, T.C. Kimlik No), Adres, e-posta, (Adres İl, Adres İlçe), Müşteri İşlem (Hizmet, Tutar) Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
 
 
 
KVKK Md.5/2a'ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle
 
İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, Aktarılan Veri Miktarı vd.) Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
 
 
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Internet Kanunu'na (Madde 7/2) istinaden
KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda
 
İletişim (E-Posta Adresi, İletişim izni), Hizmet Bilgileri. İletişim, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla
 
Ticari elektronik ileti gönderilmesini istemeniz halinde
Kimlik (Soyad, Ad), İletişim (Ticari Elektronik İletişim İzni), Finans (Kredi Kart Numarası, Kredi Kartı Son Kullanım Tarihi, Kredi Kartı Güvenlik Numarası, Hizmet Bilgileri. Konuşma Paneli üzerinden yapılan her türlü sesli, yazılı, görsel iletişimi içeren kayıtlar. Hizmetin tamamlandığına ilişkin hizmet veren tarafından alınan ve sisteme eklenen görsel kayıt. Çağrı Merkezini aramanız halinde sesli görüşme kayıtları. Hizmet Satış Süreçleri ile Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
 
Kredi kartı bilgilerini yetkili aracı kurumlar vasıtasıyla saklamayı istemeniz halinde
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kamu kurumlarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. Sistemiz tarafından ödeme tahsili için sanal pos üye iş yeri sözleşmesi kapsamında, işlenen finansal verileriniz Paratika kurumuna aktarılmakta, ödemeler aracı kurum tarafından tahsil edilmekte olup finansal verileriniz sitemiz sisteminde tutulmamaktadır Kredi kartı bilgilerinizi sonraki alışverişlerinizde kullanmak amacı ile sistemimizde saklamak isterseniz kart saklamaya yetkili aracı kurumlar aktarılan kart bilgileriniz yeterli güvenlik önlemi alınarak burada saklanır. Ayrıca alınan hizmete ilişkin fatura kesilebilmesi için gereken bilgileriniz hizmet verenlerle paylaşılabilmektedir.
 
4.5. Başkası Sizin İçin Bir Hizmet Satın Almak İstediyse                                                                                             :

İlgili Kişi : bibakusta.com’dan bir hizmet satın almanız sebebiyle tarafınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.  Bir kişinin sizin adınıza tarafınıza ait Kimlik (Soyad, Ad, TC Kimlik No vd.), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi), Adres belirtmek suretiyle siteye üye olması veya hizmet satın alması halinde verilen kişisel veriler; tarafımızca Hizmet Operasyon ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla ve sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması , satış sözleşmesi için gerekli bulunması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.
Bir kişinin sizin adınıza veya sizin için hizmet satın alması halinde kişisel verileriniz verileri ekleyen kişiden elde edilir. Eğer bilginiz ve onayınız dışında işlemin gerçekleştiğini düşünüyorsanız bizimle iletişime geçmelisiniz.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kamu kurumlarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. Sistemiz tarafından ödeme tahsili için sanal pos üye iş yeri sözleşmesi kapsamında, işlenen finansal verileriniz Paratika kurumuna aktarılmakta, ödemeler aracı kurum tarafından tahsil edilmekte olup finansal verileriniz sitemiz sisteminde tutulmamaktadır Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Eğer size ait bir e-posta adresi iletilmemiş ise, hizmet veren tarafından oluşturulan belgeler veya başvurular kayıt olan kişiye ve kayıt için kullanılan e-posta adresine gönderilir. Bu bilgi ve belgelerin size tam ve doğru aktarımından adınıza işlem yapan kişi sorumludur. Adınıza hizmet satın alımı sırasında bizimle paylaşılan bilgileriniz, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle hizmet veren ve diğer iştirakçi kurum/kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.
 
4.6. 18 Yaşından Küçükseniz ve Hizmet Satın Alıyorsanız                                                                                           :

Bibakusta olarak bazı kişisel verilerini işliyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da seni “ilgili kişi” olarak tanımlıyor. Kişisel verilerin, sunulacak hizmete ilişkin operasyonun sağlanması, satış işlemlerimizin gerçekleştirilmesi ve bu bilgileri yasalara göre saklamamız gerektiğinden saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir. Bu, kanunda belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesi için gerekli olması ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi sebepleri ile gerçekleşiyor.
Kişisel verilerin ile ilgili bazı hakların da var ancak bunları kullanman için ebeveyninin desteğine ihtiyacın olacak. Kişisel verilerin korunması ile ilgili dikkat etmen gerekenleri merak ediyorsan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun hazırladığı rehberlere buradan göz atabilirsin. (https://kvkk.gov.tr/Icerik/6737/Cocuklarin-Kisisel-Verilerinin-Korunmasi-Bakimindan-Dikkat-Edilmesi-Gerekenler)
 
4.7. Hizmetin İptali için Yapılan Başvurunuz Onaylanmış İse                                                                                    :

İlgili Kişi: bibakusta.com’dan bir hizmet satın almanız ve bunu iptal ettirmek istiyor olmanız sebebiyle tarafınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Ürün veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Bu süreçte işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:
 
KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Kimlik (Soyad), İletişim (Telefon Numarası, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta, Adres, Finans (Ücret, Fiyatlar, Vergi Numarası, Banka Bilgileri vd.), Hizmet Bilgileri, Konuşma Paneli üzerinden yapılan her türlü sesli, yazılı, görsel iletişimi içeren kayıtlar. Çağrı Merkezini aramanız halinde sesli görüşme kayıtları. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
 
 
 
 
Sizinle akdedilen/akdedilecek olan Kullanım Koşulları ve Aracılık Sözleşmesi'ne istinaden
 
KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
Kimlik (Soyad), İletişim (Telefon Numarası, Ticari Elektronik İletişim İzni, E-posta, Adres, Finans (Ücret, Fiyatlar, Vergi Numarası, Banka Bilgileri vd.), Hizmet Bilgileri, Konuşma Paneli üzerinden yapılan her türlü sesli, yazılı, görsel iletişimi içeren kayıtlar. Çağrı Merkezini aramanız halinde sesli görüşme kayıtları. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla
 
 
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki Elektronik Kayıtları Saklama Yükümlülüğü'ne (Madde 11/2) istinaden;
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kamu kurumlarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. Sistemiz tarafından ödeme tahsili için sanal pos üye iş yeri sözleşmesi kapsamında, işlenen finansal verileriniz Paratika kurumuna aktarılmakta, ödemeler aracı kurum tarafından tahsil edilmekte olup finansal verileriniz sitemiz sisteminde tutulmamaktadır Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; hizmet iptali amacı ile bizimle paylaştığınız bilgileriniz, hizmet satış ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacı ve sözleşmenin ifası sebebiyle iştirakçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Bedel iadesi amacı ile iptal tutarınızı alışveriş yaptığınız kartınıza iade edebilmek için ilgili finans bilgileriniz de banka ile paylaşılmaktadır. Şayet sigorta yaptırıyorsanız, sigorta süreçleri ile ilgili veri sorumlusu, ilgili sigorta şirketidir.
 
4.9. Web Sitemizdeki İletişim Formu Üzerinden Bizimle İletişime Geçiyorsanız                        :
İlgili Kişi: bibakusta.com adlı web sitemizi/mobil uygulamamızı ziyaret ediyor ve iletişim formu üzerinden bizimle iletişime geçmek istiyor olmanız sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Ziyaretçi tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. Bu süreçte işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:
KİŞİSEL VERİLER İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ NEDEN
Kimlik
(Ad, Soyad)
 
İletişim
(E-posta adresi, telefon numarası)
 
Kullanıcı İşlemi
(Mesajınız, İlgili olduğu servis)
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla
KVKK Md.5/2c'de sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde mahkemeler ve diğer kamu kurumlarının talebi halinde ilgili kamu kurumlarına kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Talebinize bağlı işlemlerin yürütülmesi amacı ile ilgili tedarikçilerimiz ile paylaşılması mümkündür.
 
5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz bibakusta.com web sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Bibakusta sistemine üye olurken doldurduğunuz formlar, teklif onayı sonrasında açılan konuşma paneli üzerinde vermiş olduğunuz bilgileriniz ve panelde gerçekleşen yazılı, sesli ve görsel her türlü iletişimizi içeren kayıtlar ile hizmetin yerine getirildiğine dair hizmet veren tarafından sisteme eklenen görsel kayıtlar dijital ortamlarda işlenmekte ve kaydedilmektedir. Otomatik veri işleme, bilgisayar, telefon gibi işlemci sahibi cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetidir. Kısmen otomatik veri işleme ise insan etkisi bulunan ancak yine bilgisayar gibi işlemci sahibi cihazlar vasıtası ile kişisel veri işleme faaliyetidir.
 
6.KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI VE GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMAKTADIR?      
 

Kişisel verilerin otomatik veya kısmen otomatik işlenen veriler olması halinde Bibakusta’ya ait veri sunucusunda ve veri tabanında saklanmaktadır.
Kişisel verilerin otomatik yollarla işlenen veriler olmaması/fiziki olarak işlenmesi halinde ise Bibakusta’ya ait şirket merkezinde özel olarak hazırlanmış muhafazalı bölmelerde saklanmaktır. Bunun yanı sıra özel nitelikli verilerinizin saklanması amacıyla ayrı ve yüksek güvenlikli bir alan ayrılmıştır. Fiziki evrakların büyük çoğunluğu ayrıca taranarak yine Bibakusta’a ait veri sunucusunda güvenle saklanmakta ve muhafaza edilmektedir. Bibakusta olarak KVKK’nın 12. maddesine uygun şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktayız. Bu kapsamda sitenin işleyişi için çalışan iletişim ve hukuk ekiplerimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari tedbirleri almakta, gerekli iç eğitimleri vermekte ve denetimleri yapmaktadır.  Ayrıca kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, tüm çalışanlara ilan edilmiştir. Tüm çalışanların kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği hususunda uyması gereken bu önlemler çalışanlara “işyeri yönergesi” olarak tebliğ edilmektedir.
Bibakusta olarak kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK madde 12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla “Bibakusta Kişisel Veri Güvenliği Yönergesi”nde düzenlenen önlemler ile yazılımsal sistemler ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun ve gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı işlenmesine engel olmaktayız. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK madde 12’de belirtilen bildirim Bibakusta tarafından yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilecektir.        
 
7.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE TUTUYORUZ VE NASIL İMHA EDİYORUZ?

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi KVKK'ya uygun olarak saklamaktayız. Hizmet satın almak üzere konuşma paneli üzerinden yapılan sesli yazılı görsel iletişimi içeren kayıtlar ile hizmetin yerine getirildiğine dair hizmet veren tarafından sisteme eklenen görsel kayıtlar 3 ay süre ile sistemde saklanmakta, süre sonunda talep halinde silinerek imha edilmektedir. Diğer kişisel verileriniz ise KVKK Md. 7/f.2e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda ve ancak her halükarda 10 yıl sonunda tarafımızca silinecek, fiziki olanlar yakılacak, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
 
8.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NDAN DOĞAN HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunmanız mümkün değildir. KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz:
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
9.YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK

Bibakusta tarafından düzenlenen bu Politika metni 06.11.2023 tarihinde bibakusta.com internet sayfasında yayınlanmıştır. Bibakusta yasal düzenlemelere ve değişen/gelişen koşullara paralel olarak KVKK uyarınca kabul ettiği politikalarında değişiklik yapabilecektir.
 
10.VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ NEDİR?

Başvurunuzu Selahattin Eyyubi Mah. Erzurum Kongre Cad. No:116/D Esenyurt/İstanbul adresine yazılı olarak; destek@bibakusta.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurunuzda; adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Veri Sorumlusu olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Ara
Hizmetler
Ustalar
Hesap